FÖRELÄSARE

ANNA-CARIN BERGGREN
   

Anna-Carin arbetar som bedömningsledare på Swedac, under Enheten för miljö och hälsa, sedan augusti 2020. Hennes bakgrund är inom läkemedelsindustrin på flertalet olika positioner där hon arbetat med kliniska prövningar och andra medicinska projekt, kvalitet, vetenskaplig support, mm. I hennes föreläsning får vi veta mer om hur Swedac samverkar med SFKK (Svensk förening för klinisk kemi).

 
     
ANN-MARIE CONNELLY
   
Ann-Marie Connelly genomför sin forskar-AT vid klinisk mikrobiologi, Region Västerbotten, i nära samarbete med Umeå universitet. Hon har ett särskilt intresse för sorkfeber, som orsakas av Puumala Orthohantavirus. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter kan uppvisa en lång rad av olika symptom såsom allt från influensa-liknande symptom som huvudvärk, illamående och kräkningar till ont i ryggen och musklerna. Hennes forskning fokuserar på de hjärt- och kärlkomplikationer som kan uppstå vid sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom. Tidigare har hennes forskningsgrupp visat att sorkfeber ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och venös tromboembolism. Dessa studier genomfördes med användning av epidemiologiska analyser av alla sorkfeber patienter i Sverige. Det är resultatet från dessa studier som vi ska få ta del av under Ann-Maries föreläsning.  
     
EEVA TOIVARI
   

Eeva Toivari is production control manager for Fimlab Laboratories Ltd. She has a background in engineering and biotechnology with a PhD in computing and electrical engineering. After years in the world of science she worked as specialist in clinical chemistry at different hospital districts including FimLab Laboratories Ltd. With her current assignment, she states that every day is a day for a change in a clinical laboratory. Eeva is responsible for teams running projects aiming for simple processes and harmonized workflows. For example, in a project where an analyzer needs to be changed, the team make plans on how to perform the change taking into account both technical and human issues. The goal is to find the best practices to do things and spread the news to other units.

 
     
JENNY ÅKERBLOM
   
Jenny Åkerblom är i grunden utbildad ingenjör i informationsteknologi och har tidigare utvecklat datasystem för laboratorieverksamhet inom sjukvården. Hon jobbar idag som avdelningschef vid Biobanken norr. Biobanken norr ansvarar för alla forskningsprovsamlingar som hanteras och förvaras inom enheten samt för alla kliniska provsamlingar som finns under respektive specialitet inom Laboratoriemedicin. Jenny kommer under sin presentation att ta med er på en resa i tiden och berätta hur sparade prov gör det möjligt.  
     
JONAS ANDERSSON
   
Jonas Andersson är Product Manager på Cambio Healthcare Systems inom områdena läkemedel och beställning och svar. Han är civilingenjör, har läkarexamen och lång erfarenhet av att utveckla innovativ mjukvara för avancerade medicinska tillämpningar inom flera specialistområden. I hans föreläsning får vi veta mer om larmvärdeshantering och hur avvikande svar kan markeras.  
     
JONAS NILSSON
   
Jonas Nilsson är docent i experimentell onkologi och forskare vid Strålningsvetenskaper, Onkologi, Umeå Universitet. Hans forskning fokuserar på hur cancern släpper ut information i blodcirkulationen, och hur man kan avkodar informationen för att utveckla personliga cancerbehandlingar. Den cancerspecifika informationen används till att utveckla nya tillvägagångssätt för att tidigt upptäcka cancer, förutsäga prognos och övervaka behandlingssvar med icke-invasiva metoder. Under Jonas föreläsning är det möjligheten till en personligare behandling av prostatacancer som ligger i fokus.  
     
KAJSA SJÖNER & EMMA STRANDGREN
   

Kajsa Sjöner är biomedicinsk analytiker och har jobbat på klinisk kemi i Umeå sedan 2005. Hon är funktionsansvarig (FA) för placeringen hematologi och mikroskopi i region Västerbotten sedan 2015. Som FA är hon ansvarig för att uppdatera placeringens dokument så som standardiserat arbetssätt. Hon ansvarar också för att utbilda nya medarbetare, upprätthålla personalens kompetens och har tät kontakt med företagen kopplade till placeringen. Kajsa har varit drivande i att få till ett länsgemensamt arbetssätt för manuell klassificering av celler i perifert blod, och det är det arbetet som vi kommer att få höra mer om under hennes föreläsning som genomförs tillsammans med Emma Strandgren.

Emma Strandgren är sjukhuskemist och har jobbat på klinisk kemi i Umeå sedan 2015. Hon är bland annat utrustningsansvarig på placeringen hematologi och mikroskopi i region Västerbotten. Hon ansvar för kvalitet och utveckling på placeringen och har tät kontakt med företagen kopplade till placeringen. Emma har varit drivande i att få till ett länsgemensamt arbetssätt för manuell klassificering av celler i perifert blod, och det är det arbetet som vi kommer att få höra mer om under hennes föreläsning som genomförs tillsammans med Kajsa Sjöner.

 

 
     
KRISTINA STEFANSSON
   
Kristina Stefansson är ST-läkare i klinisk kemi, Region Västerbotten, och biträdande universitetslektor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet. Hon tog en magisterexamen med biomedicin som huvudämne 2002 och disputerade 2008 med en avhandling om Kallikrein-relaterade peptidaser i human epidermis. Som forskar-AT har hon varit involverad i ett projekt rörande gynekologisk cancer men vill framöver rikta in sig på forskning kring blodkoagulationen. Kristina bidrar med en inspelad föreläsning om framtagandet av de nya pediatriska hematologiska referensintervall som implementerades lokalt under hösten 2020.   moln2-kristinastefansson-qz4q.jpg
     
KSENIA MUSAELYAN
   
Ksenia Musaelyan is a medical doctor and a neuroscientist, having conducted her doctoral research at King’s College London and postdoctoral work at the University of Oxford. After 10 years of academic research investigating biomarkers and novel therapies for neurological and psychiatric diseases, Ksenia joined Abbott Core Diagnostics Medical Affairs team to support innovation in neurology diagnostics and its clinical adoption across European countries.  
     
LARS SKAGERLIND
   
Lars Skagerlind, forskningssjuksköterska/Transplantationskoordinator på region Västerbotten. Lars har arbetat som sjuksköterska på Hematologen, Norrlands Universitetssjukhus sedan 2002. Sedan 2007 har Lars främst arbetat med kliniska läkemedelsstudier, som transplantationskoordinator samt sista åren som kvalitetsansvarig för Umeås transplantationsprogram. Kvalitetsansvaret innebär översyn av rutiner och processer samt utvärdering och granskning av dessa i nära samarbete med Transfusionsmedicin och Stamcellslaboratoriet. I Lars föreläsning så kommer vi att få veta mer om provresultatens betydelse ur ett patientperspektiv.  
     
MADS NYBO
   
Mads Nybo, er ledende overlæge på Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitetshospital i Danmark. Mads har fra en ph.D. i amyloide proteiner (i 1999) bevæget sig over det præanalytiske område (medlem af EFLM Working group on Preanalytics 2012-) og koagulation (formand for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase 2016-2020) til total lab automation (TLA). Sidstnævnte både generelt og med fokus på workflow, præanalytiske udfordringer i TLA og det postanalytiske område (svarafgivelse, tolkning, Artifical Intelligence, etc.). Er som DANAK-assessor også ansvarlig for akkreditering af biokemiske laboratorier. Frågan om det finns några preanalytiska utmaningar i ett helautomatiskt laboratorium – ja det får vi svar på i Mads föreläsning.  
     
MARIANNE TÖRNER
   
Marianne Törner är forskare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och leder där forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap. Forskningen tar avstamp i organisationspsykologi och är främst inriktad på säkerhetskultur och säkerhetsklimat. I Mariannes föreläsning får vi ta del av hur arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten.  
MARTIN MASLA
   

Martin Masla är Nordisk försäljningschef inom affärsområdet är BD Integrated Diagnostic Solutions på företaget BD, Becton Dickinson.

Hans bakgrund är Bachelor of engineering, Chemical engineering från Kungliga tekniska högskolan 2013 samt Master of engineering inom Biotechnology. Martin har även arbetat som Laboratorieinstruktör inom Klinisk Kemi i Helsingborg, Region Skåne och med patientnära analyser, 2015.

Martin har stor erfarenhet av BD provtagningsprodukter för ökad säkerhet, precision, provtagningskvalitet och tillförlitlighet samt har varit med och utvecklat flera av BDs tjänster - så kallade BD Professional Services. Dessa skräddarsydda program har utformats för att hjälpa hantering av budget på ett mer effektivt sätt, samtidigt som kvaliteten för att leverera bäst möjliga patientresultat förbättras. Tillsammans med Martin får vi i föreläsningen BD Solutions within Urinalysis en inblick i BDs lösningar och vi får veta vad som kan påverka proverna vid provtagning samt under transporten till ditt laboratorium.

 
     
MOA ANDRESEN BERGSTRÖM
   
Moa Andresen Bergström är överkemist vid enheten för Diagnostisk Masspektrometri och Kromatografi vid Klinisk Kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hennes huvudintresse är analys av missbruksmedel och utveckling av nya metoder för att sjukvården effektivare ska kunna upptäcka drogmissbruk. Hon har tidigare arbetat med studier av läkemedelsmetabolism och detektion av reaktiva metaboliter med masspektrometri, både under sin doktorandtid (Göteborgs Universitet, disputationsår 2007) och som Senior Research Scientist på AstraZeneca i Mölndal. Under 2017-2019 var hon projektledare för införandet av ett nytänkande analyspaket av droger i saliv med högupplösande masspektrometri, en analys som under 2019 levererade svar på 20.000 prover, vilket vi kommer få höra mer om under Moas föreläsning.  
     
NIKLAS BARK
   
Niklas Bark är specialist i klinisk kemi och chef för hematologisektionen vid Klinisk kemi, Medicinsk diagnostik Karolinska (MDK), tidigare adjungerad till SFKK:s styrelse som nationell ST-studierektor för klinisk kemi (2015-2020), medlem i Equalis expertgrupp för hematologi och specialsakkunnig (SPESAK) för klinisk kemi i Region Stockholm. Han disputerade 2004 vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI med avhandlingen ”Biophysical studies on aggregation processes and amyloid fibrils with focus on Alzheimer's disease”. Niklas var fram till hösten 2020 nationell ST-studierektor och det är med erfarenhet från den rollen som han är inbjuden. Niklas kommer att dela med sig av sin syn på ST-läkarrollen i framtiden.  
     
NILS BÄCKLUND
   
Nils Bäcklund började forska om hyperkortisolism och salivprover redan 2015 och blev officiellt doktorand 2018. Han gör sin specialisttjänstgöring inom endokrinologi sedan 2021. Under Nils föreläsning får vi veta mer om olika analysmetoder man kan använda sig av för att analysera salivkortisol.  
     
OLE SUHR
   
Ole Suhr är professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, på enheten för medicin vid Umeå Universitet.  
PAUL COLLINSON
   

St.George’s University Hospital of London

Professor P.O Collinson is Consultant Chemical Pathologist at St George’s Hospital and Professor of Cardiovascular Biomarkers at St George’s Medical School. He is responsible for the Point of Care team and provides the Vascular Risk management service for the Cardiac Department. He has published over 200 papers and reviewed articles, over 200 abstracts and 15 book chapters.

 
     
     
PER LINDQVIST
   
Per Lindqvist tog examen som laboratorieassistent/biomedicinsk analytiker 1987, jobbade vid fysiologiska kliniken i Sundsvall 1987–1999 och flyttade sedan tillbaka till Umeå. Han disputerade 2005 inom kardiologi vid Umeå universitet och blev docent i kardiologisk forskning 2009. Sedan 2019 är han ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi vid Umeå universitet. Han är en uppskattad föreläsare på Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet vid Umeå Universitet. Pers forskning syftar till att med bildgivande tekniker och biomarkörer identifiera patienter med hjärtamyloidos, och det är just bildtekniken som Per kommer att dela med sig av till oss på föreläsningen som är delad med Ole Suhr.  
     
PER DAHLQVIST
   
Per Dahlqvist är överläkare inom endokrinologi och universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han disputerade 2003 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet på en experimentell avhandling hjärnans plasticitet efter stroke. Efter disputationen har han forskat inom klinisk endokrinologi främst inom binjurarnas och hypofysens sjukdomar. Han är också medlem i styrgrupperna för Svenska Hypofysgruppen och Svenska Addisonregistret och har varit vetenskaplig sekreterare i Svenska Endokrinologföreningen. Per kommer under sin föreläsning att ge oss den kliniska endokrinologens perspektiv; vem är patienten bakom provröret, varför provet beställs och vilka kliniska beslut som fattas utifrån analysresultaten.   per-dahlqvist-nyqq.jpg
     
PER ZETTERSTRÖM
   
Per Zetterström håller på att avsluta sin forskar-AT och tillträder inom kort en tjänst som universitets-ST i klinisk kemi, Region Västerbotten. Pers forskning bedrivs vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet, och handlar om orsaker till den neurologiska sjukdomen ALS. Per har en civilingenjörsexamen i Teknisk biologi från Umeå universitet och disputerade 2011. Per bidrar med en inspelad föreläsning om hur aggregat av enzymet SOD1 är involverat i ALS och kommer berätta om inriktning på projekten i framtiden.    
     
RAGNBERTH HELLEDAY
   
Ragnberth Helleday arbetar 80 % som medicinskt informationsansvarig och vårdsystemägare på eHälsa, Region Västerbotten, men är också överläkare i lungmedicin där han jobbar kliniskt 20 %. Ragnberth har under många år varit intresserad av vårdverksamhetens IT-stödfunktioner och är bland annat med i den stora förändringsresan med införande av ett nytt framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) i Region Västerbotten tillsammans med åtta andra regioner i Sverige. Tillsammans med Ragnberth får vi en inblick i FVIS och hur information kan färdas på längden och tvären.   moln-ragnberthhelleday-ldtr.jpg
     
RIKARD LANDBERG
   
Rikard Landberg är professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers i Göteborg där han också leder avdelningen för livsmedelsvetenskap vid institutionen för biologi och bioteknik. Rikard forskar på hur maten vi äter påverkar hälsan med stort fokus på hur rätt kost ska kunna ges till rätt person vid rätt ögonblick för bästa möjliga effekt, ”personalized nutrition”. För detta krävs insamling och analys av stora datamängder kring individens kostvanor, mikrobiota, molekyler i blodet, och hälsostatus genom blodprover, sensorer och enkäter. Rikards grupp har utvecklat verktyg och koncept för individanpassad kost som nu testas i studier på människor, vilket vi får höra mer om under Rikards föreläsning.  
     
ROGER BODÉN
   
Roger Bodéns bakgrund är civilingenjör i teknisk fysik med materialvetenskap (2004) och teknologie doktor i teknisk fysik med specialisering inom mikrosystemteknik (2008) vid Uppsala universitet. Han har jobbat med miniatyriseringsteknik och mikrofluidik med tillämpningar inom bland annat satelliter, djuphavsubåtar, miljöanalys och patientnära analys. Han har varit medgrundare av en teknikstartup, postdok på Centrum för naturkatastroflära och gästforskare vid Stanford University. Roger jobbar sedan 2016 på Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC), Region Västerbotten, som forskare och projektledare inom patientnära diagnostik.  Han har också varit projektledare inom modellering och simulering av vårdkedjor, utveckling av virtuella hälsorum/samhällsrum samt drönartransport av mediciner och patientprover. Det är dessa erfarenheter och framtidsvisioner som Roger kommer att dela med sig av i sin föreläsning.  
     
SOFIE DEGERMAN
   
Sofie Degerman är docent i experimentell patologi och universitetslektor vid Klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet. Hennes forskning inriktas på att studera DNA metylering som prognostisk markör vid hematologiska maligniteter. Hos barn med akut lymfatisk leukemi har subgrupper med olika epigenetiska profiler identifierats, vars prognos skiljer sig åt. Biologin bakom dessa epigenetiska subgrupper undersöks med målet att finna nya målinriktade strategier för behandling, och mer får vi veta vid Sofies föreläsning.  
     
SOHEIR BESHARA
   
Soheir Beshara har disputerat inom erytropoes och järnomsättning vid Uppsala universitet, är medicinskt ansvarig för klinisk kemi i Region Blekinge och ordförande för Equalis expertgrupp i hematologi. Soheir har tidigare arbetat kliniskt inom lab-hematologi med bland annat totalt ansvar för hematologi på klinisk kemi vid Karolinska universitetslaboratoriet. År 2009 tilldelades hon Gyllene Äpplet (andrapris) för utmärkta insatser inom utveckling av Stockholms läns landstings laboratorieverksamhet. Hon har även satt upp analyser för erytrocytenzymer och agerat kontaktperson för hematologer för frågeställningar kring dessa analyser samt deltagit i europeiskt nätverk för sällsynta erytrocytsjukdomar (ENERCA). Vidare har Soheir både forskat runt hepcidin och deltagit i ett projekt med Next Generation Sequencing hos personer med medfödd benmärgsvikt. Under perioden 2016-2019 har Soheir arbetat som medicinsk chef för klinisk kemi på Unilabs AB. Under Soheirs föreläsning får vi veta mer om hur ackrediteringen av analysen B-celler gick till på Karolinska Sjukhuset.    
     
TIMO KOURI
   

Timo Kouri, MKD, Docent emeritus, Avdelning för klinisk kemi och hematologi, HUSLAB och Helsingfors Universitet, Helsingfors, Finland

Timo Kouri har varit konsult för Urinundersökningar (partiklar och testremsor) vid Labquality sedan 1991, och lett arbetet med att utforma European Guidelines for Urinalysis i 2000 inom European Confederation of Laboratory Medicine, som uppdateras nu inom European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Som expert i ämnet urinanalyser kommer Timo att föreläsa och leda en workshop.

 
     
TORBJÖRN NILSSON
   
Torbjörn Nilsson, är verksam som professor och överläkare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå Universitet sedan 2013. Han tog sin doktorsexamen 1982, sin docentur år 1991 och har under ett antal år varit verksam som adjungerad professor i biomedicin i Örebro. I Torbjörns forskning ingår allmänkemi där mycket kretsar kring utveckling och utvärdering av mätmetoder, särskilt inom DNA-metyleringsanalyser. Enkolsmetabolism, epigenetik, mitokondriemetabolism och kardiovaskulära riskfaktorer är fler nyckelord för Torbjörns forskning. Torbjörns föreläsning kanske reder ut frågan om det är generna som styr vad vi äter eller är det vad vi äter som styr generna?   moln-torbjornnilsson-xswk.jpg